อบรมเครน สำคัญมาก เพื่อลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัย

บ่อยครั้งเรามักพบเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้องจากผู้ให้สัญญาณ ทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรง ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการให้สัญญาณในการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในท่าทางต่างๆ ตามหลักสากลรวมไปถึงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันด้วย ทีมงาน ผู้บังคับปั้นจั่น หรือพนักงานที่ทำงานกับปั้นจั่นก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เรียนรู้ท่าทางต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

การอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น หลักสูตร 4 ผู้ประกอบไปด้วย ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุม สำหรับการอบรมในภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน เรียนรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและระบบสัญญาณเตือน Limit switch ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการให้สัญญาณมือ การตรวจสอบอุปกรณ์ยก การยกเคลื่อนย้ายการประเมินน้ำหนักสิ่งของและคู่มือการใช้งานการตรวจสอบ ตลอดจนการบำรุงรักษา

ในส่วนของภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่ยก การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัยและการให้สัญญาณ การผูกมัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย หลังจากที่ผ่านการอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่นแล้วผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้ใบวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน ว่าได้ผ่านการอบรมเครนตามหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว สำหรับทีมงานรับเหมาก็สามารถนำใบวุฒิบัตรนี้เป็นเครื่องการันตีให้กับนายจ้างได้ว่าตนเองนั้นได้ผ่านการอบรมเครนหรือปั้นจั่นและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดความปลอดภัยเพื่อให้นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเกิดความมั่นใจ

สำหรับหลักสูตรการอบรมเครนของผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่นนั้นมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง เนื้อหาและวิชาที่ใช้อบรมจะมีความรู้พื้นฐาน การใช้สัญญาณมือ การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์การยก วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้ายรวมถึงการประเมินน้ำหนักสิ่งของในภาคปฏิบัติเสมือนจริงจะมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงซึ่งจะมีการทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูกมัดและการยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งหมดนี้เชื่อว่าคุณคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมเครนหรือการอบรมปั้นจั่นแล้วว่ามีความสำคัญอย่างไรเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่นนั้นปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมมากมายหลายแห่งเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน iso 9001 เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ อบรมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล