เอกสารที่ต้องเตรียมก่อบขอวีซ่า ทำงานในไทย

วีซ่า ทำงาน

บุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ กิจการ ลูกจ้าง หรืออาชีพอื่น ๆ มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องดำเนินการก่อนที่จะเข้ามาทำงานได้ นั่นก็คือ ขอวีซ่า ทำงาน ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่า คุณเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและอาจถูกจับดำเนินคดีได้ ดังนั้นหากคุณสนใจอยากขอวีซ่าทำงาน แต่ไม่รู้ว่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อนี้ให้มากยิ่งขึ้น 

เอกสารขอวีซ่า ทำงานในไทย 

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่า ทำงานแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. วีซ่าธุรกิจ (NON-B) 

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์อยากเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการทำงาน โดยหลัก ๆ จะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี จากนั้นต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจึงจะสามารถเริ่มต้นทำงานได้ ซึ่งสถานที่ที่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังประเทศไทยเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถดำเนินการผ่านสถานทูตไทย หรือจะทำที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง 

เอกสารที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้ 

 • ตม. 86 แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประทับ 
 • ตม. 87 แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตราประทับ 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร (จำนวน 6 รูป) 
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 2,000 บาท 
 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการจ้างงานและขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยมีการระบุชื่อตำแหน่งความรู้ ความสามารถ และขอเปลี่ยนวีซ่าจากภ.พ. 30 หรือ TR เป็นวีซ่า ทำงาน NON-B 
 • หนังสือรับรองการจ้าง 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 • สำเนารายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น 
 • สำเนาใบสำคัญการจัดทะเบียนนิติบุคคล 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภ.พ. 09 และภ.พ. 20 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน 
 • ภ.ง.ด. 50 สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด 
 • แผนที่บริษัทหรือสถานประกอบการ 
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 
 • ภ.ง.ด. 1 สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของบริษัทคนไทย (ย้อนหลัง 3 เดือน) 
 • ภาพถ่ายบริษัทจำนวน 7 – 10 ภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยด้านหน้าอาคาร สถานที่ทำงาน และภายในบริษัท 
 • หนังสือแสดงความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกรณีที่บริษัทได้รับการส่งเสริม (BOI)  

2. วีซ่าธุรกิจ Business Visa 

เป็นการขอวีซ่า ทำงานในไทยที่เน้นไปที่การติดต่อเจรจาธุรกิจการประชุมการทำการค้าหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยจะรวมทั้งวีซ่าแบบชั่วคราวและแบบถาวรไว้ด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีรายละเอียดเงื่อนไขจุดประสงค์และเอกสารในการยืนยันหรือร้องขอที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล  

สำหรับประเทศไทยจะประกอบไปด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอวีซ่า ทำงาน 
 • แบบคำขอตม. 7 
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. (จำนวน 1 รูป) 
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 1,900 บาท 
 • สตม. 1 หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น ๆ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด 
 • แบบนำส่งงบการเงิน 3 ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น) 
 • ภ.ง.ด. 50 สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมใบเสร็จ (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกรมสรรพากรเท่านั้น) 
 • สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ 
 • สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • สปส. 1 – 10 สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (3 เดือนล่าสุด) พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
 • ภ.พ. 30 สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 เดือนล่าสุด) พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
 • แผนที่แสดงสถานที่ประกอบการหรือสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ 
 • รูปถ่ายสถานประกอบการประมาณ 10 รูป ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งภายนอกต้องมีการปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ และภายในต้องปรากฏภาพพนักงานขณะกำลังปฏิบัติการอยู่ 
 • ในกรณีที่มีครอบครัวติดมาด้วย ต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสูติบัตร ทะเบียนสมรสที่ออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตประเทศนั้น ๆ  

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือทำอาชีพใดในประเทศไทยจำเป็นต้องขอวีซ่า ทำงานพร้อมกับ work permit ก่อนจึงจะสามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ ดังนั้นก่อนเดินทางเข้ามาควรมีการเตรียมตัวทำเอกสารและการยื่นดำเนินเรื่องล่วงหน้า หรือหากไม่สะดวกก็สามารถที่จะเดินทางมายังประเทศไทย และดำเนินการทีหลังได้